Obchodné podmienky

Internetovú stránku prevádzkuje spoločnosť SmartWear, s.r.o. so sídlom: Staničná 2850, 022 01 Čadca. Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66728/L.

Naša spoločnosť je platcom DPH.
IČO: 50 577 514 
DIČ: 2120391229 
IČ DPH: SK2120391229

Pokiaľ potrebujete riešiť reklamáciu, prosím pokračujte TU.


Na tejto podstránke nájdete:

- Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies

Formulár na odstúpenie od zmluvyVšeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.eshop.smartwear.sk


I. Identifikácia obchodníka

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: SmartWear s.r.o.
Sídlo: Staničná 2850, Čadca 022 01, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 66728/L
IČO: 50 577 514
DIČ: 2120391229
IČ DPH: SK 2120391229
Bankový účet: IBAN: SK2583300000002301519710
Banka: FIO
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj “Predávajúci” alebo “Obchodník”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktov ponúkaných Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č., Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení,

1.2.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je: 

Email: eshop@smartwear.sk
Tel.č.: 00421 904 543 772

1.3. Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv je:

 SmartWear s.r.o., Staničná 2850, Čadca 022 01, Slovenská republika

II. Definícia pojmov

2.1.Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok, Obchodník v súlade so zákonom č. 108/2024 Z.z. v platnom znení, uvádza a definuje tieto pojmy:

2.2.Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu

2.3.Obchodník (ďalej aj “Predávajúci”) je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

2.4.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

2.5.Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára obchodník so spotrebiteľom.

2.6.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové sídlo.

2.7.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku najmä využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.8.Trvanlivým médiom prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie adresované spotrebiteľovi alebo obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítača.

III. Základné ustanovenia

3.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Obchodníkom. 

3.2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

IV. Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované najmä využitím webového sídla Obchodníka, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami. 

4.2.K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Obchodníkom dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle bodu 4.1. týchto VOP Obchodníkom (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).

V. Doba trvania kúpnej zmluvy

5.1.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho. A to najmä doručením a zaplatením produktov v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva Kupujúceho v zmysle zákonnej zodpovednosti za vady produktov zo strany Obchodníka.

VI. Kúpna cena  informácia o kúpnej cene

6.1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

6.2.Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených na Webovom sídle Predávajúceho je celková cena tovarov alebo služieb vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená na Webovom sídle Predávajúceho. 

VII. Dodanie produktov

7.1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP.

7.2.Zvyčajné lehoty kedy Predávajúci doručí produkty sú uvedené zvlášť pri každom produkte samostatne, a to s ohľadom na ich množstvo a umiestnenie na sklade Predávajúceho alebo externom sklade. V prípade ak je tovar označený ako "Predobjednávka" s dátumom uvedenia produktu výrobcom na trh, tovar predávajúci dodá najneskôr do 30 dní odo dňa uvedenia produktu výrobcom na trh. 

7.3.Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby. 

7.4.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

7.5.Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

7.6.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

7.7.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.

VIII. Prechod vlastníckeho práva

8.1.Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na Kupujúceho okamihom dodania.

IX. Spôsoby platby

9.1. Za tovar a služby na Webovom sídle Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

9.1.1.platba v hotovosti na dobierku (platíte priamo prepravnej spoločnosti, alebo na pošte pri preberaní tovaru). Maximálny limit dobierky je 3200€ s DPH. Ak suma bude presahovať túto výšku, prosíme zvoľte bankový prevod) – poplatok 1 Eur

9.1.2.platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány GO PAY (Okamžitá platba kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay. Na výber máte platobnú kartu, Apple Pay, Google Pay a prevod do bánk. Max. limit platieb pre platobnú kartu, Apple Pay a Google Pay je do 2000€. Ak suma bude presahovať túto výšku, prosíme zvoľte bankový prevod) – cena 0 Eur

9.1.3.platba pri osobnom prevzatí na predajni - cena 0 Eur

9.1.4.platba vkladom, alebo prevodom na účet Predávajúceho (po zadaní objednávky sa Vám zobrazia platobné údaje s QR kódom. Tieto údaje Vám prídu aj do e-mailu. Po načítaní QR kódu viete jednoducho vykonať platbu so správnym variabilným symbolom. Banka nám automatický páruje platby. Vhodné aj pre prevody z CZ) – cena 0 Eur

9.1.5.platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet - cena 0 Eur 

9.1.6. platba prostredníctvom nákupu na splátky prostredníctvom spoločnosti Home Credit (nákup na splátky cez spoločnosť HomeCredit. Každá spoločnosť má inak nastavené svoje vyhodnocovanie riziká a tým pádom nemusí byť Vaša žiadosť schválená. Po neschválení Vám z našej strany bude ponúknutý alternatívny spôsob platby).

X. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

10.1.V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov 

10.2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

10.2.1. Formy Dopravy:

10.2.2.Osobný odber

10.2.3.Osobný odber D-Box (nutná platba vopred)

10.2.4.Balík na poštu do - PL, HU, AT (tovar posielame na pobočku pošty, nie na adresu bydliska)

10.2.5.Kuriérska služba DPD

10.2.6.Packeta SK, CZ, HU, PL

10.2.7.Kuriérska služba Packeta

10.2.8:Paletová preprava Dachser (veľkoobchod v prípade nadrozmernej prepravy aj maloobchod)

10.2.9:Kuriérska služba GLS

10.2.2.Ceny za Dopravu:

10.2.3.Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty – 2,50 Eur s DPH

10.2.4.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD – 5 Eur s DPH 

10.2.5.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD – 12 Eur s DPH (platí len pre službu požičovne - zapožičanie tovaru). V sume je zarátaných 5 EUR s DPH dovoz a 7 Eur s DPH zvoz tovaru späť na našu adresu.

10.2.6.Cena za dopravu prostredníctvom prepravnej služby Packeta – 3,20 Eur s DPH

10.2.7.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby Packeta HOME – 3,50 Eur s DPH

10.2.8. Cena za dopravu prostredníctvom paletovej prepravy Dachser – cena prepravy sa určuje podľa hmotnosti, rozmerov a ceny tovaru (veľkoobchod). V prípade maloobchodu je cena – 20 Eur s DPH 

10.2.9: Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby GLS – 5 Eur s DPH 

10.2.10.Cena v prípade osobného odberu v prevádzkarni Predávajúceho – cena 0 Eur

XI. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

11.1.Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa čl. XII bod. 12.1 až 12.3 týchto VOP okrem zmluvy, ktorej predmetom je:

11.2.Poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a  poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, 

11.3.Dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

11.4.Dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

11.5.Dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

11.6.Dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

11.7.Dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

11.8.Dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť,

11.9.Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

11.10.Dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

11.11.Dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

11.12.Tovar zakúpený na verejnej dražbe,

11.13.Poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

11.14.Dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

XII. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

12.1.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do

a)14 dní odo dňa

prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa bodu 12.4.

uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, 

uzavretia zmluvy o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvy o dodávke a odbere tepla,

uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,

b)30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou. 

12.2.Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1., môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 

a)14 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa 12.1., písm. a), alebo 

b)30 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 12.1 písm. b).

12.3.Ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka ani podľa bodu odseku 12.2, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa odseku 12.1.

12.4.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

12.5.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

12.6.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

12.7.Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 12.1. až 12.3. sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.

12.8.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak obchodník na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka dodal alebo poskytol viacero produktov.

12.9.Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. 

XIII. Práva a povinnosti spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

13.1.Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa bodu 12.1 zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

13.2.Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa bodu 12.1. znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť, teda ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

13.3.Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f) Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

13.4.Spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak spotrebiteľ podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je poskytnutie služby, dodávanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo dodanie tepla, a pred začatím poskytovania plnenia udelil výslovný súhlas podľa § 17 ods. 10 písm. c) Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia, ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená.

13.5.Spotrebiteľovi z uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa 11.1. nevznikajú okrem povinností podľa bodov 13.1., 13.3. až 13.5. a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa bodu 14.3. žiadne ďalšie povinnosti alebo náklady.

XIV. Práva a povinnosti obchodníka po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

14.1.Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

14.2.Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa odseku bodu 14.1. v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od celej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

14.3.Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

14.4.Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov za 

a)poskytnutie služby, dodanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo za dodanie tepla počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodov 12.1. až 12.3. bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:

obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. h) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, alebo

spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo dodávania vody alebo tepla podľa § 17 ods. 10 písm. c) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

b)úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak:

spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu podľa § 17 ods. 10 písm. c) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

obchodník neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

14.5.Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 14.1. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

14.6.Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 14.1. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.

14.7.Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa odseku 14.1., ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou. 

14.8.Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa bodu 11.1., sa zakazuje.

XV.Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dohľadu
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

XVI. Alternatívne riešenie sporov

16.1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

XVII. Doplňujúce ustanovenia

17.1.Predávajúci neuzatvorí kúpnu zmluvu ani nevykoná predaj, sprostredkovanie, alebo dodanie alkoholických nápojov /výrobkov/, tabakových výrobkov a ďalších výrobkov osobám (Kupujúcim), ktoré v momente uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy nedovŕšili vek 18 rokov, a ktorých predaj je osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, a to v zmysle a v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené, Predávajúci overí splnenie podmienky dovŕšenia veku 18 rokov Kupujúceho, kontrolou veku prostredníctvom dokladu totožnosti Kupujúceho /občiansky preukaz, alebo pas/, a to pri odovzdávaní objednávky do rúk Kupujúceho. Uvedené Predávajúci vykoná prostredníctvom poverenej osoby, ktorý objednávku Kupujúcemu má doručiť. V prípade ak Kupujúci nedovŕšil vek 18 rokov, prípadne ak Kupujúci nepreukáže, alebo odmietne preukázať svoj vek, Predávajúci objednávku Kupujúcemu neodovzdá a kúpna zmluva zanikne.

XVIII. Informácie o prijatých kódexoch

18.1.Obchodník informuje spotrebiteľov že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

XIX. Hodnotenie produktov spotrebiteľmi

19.1.Obchodník nevykonáva kontrolu a obmedzovanie hodnotenia produktov len na osoby, ktoré produkt u obchodníka zakúpili. 

XX. Záverečné ustanovenia

20.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Webovom sídle Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

20.2.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

20.3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle Predávajúceho dňa 01.07.2024

Informácie o doplnkovej službe DJI Care Refresh

 1. DJI Care je komplexný program záruky pre tovar značky DJI. Ponúka kompletnú starostlivosť o zariadenie pri spadnutí alebo rôznom poškodení. Viac informácii nájdete na stránke výrobcu https://www.dji.com/sk/service/djicare
 2. Naša spoločnosť predáva aktivačné kľúče na aktiváciu tejto služby. Uplatnenie záruky/poškodenia je nutné cez web https://www.dji.com. Na požiadanie vieme za Vás zabezpečiť uplatnenie záruky DJI Care u výrobcu. Je potrebné nás o to požiadať cez mail servis@smartwear.sk.
 3. Balík DJI CARE poskytuje opravu zariadenia, závesu alebo kamery, ktoré boli poškodené pri bežnom používaní, zapríčinené pádom, pritlačením, alebo haváriou z dôvodu chyby používateľa či inej nehody. V prípade, že vlastnou chybou poškodíte zariadenie, nič sa nedeje. Vďaka tejto službe výrobca stroj opraví/vymení za približne 10-15% s DPH z celkovej sumy zariadenia. Suma sa vypočíta z MO ceny, ktorá bola uvedená na trhu v dobe nákupu.
 4. DJI Care je možné uplatniť len dva krát za platné obdobie, čiže za obdobie jedného roka. Po tomto termíne nie je možné službu opäť aktivovať/predĺžiť.
 5. Služba DJI CARE platí do 48 hodín od doručenia respektíve od aktivácie zariadenia značky DJI. Po tomto termíne nie je možné aktivovať túto službu! Príslušenstvo ako ovládač, vrtule, batérie a nabíjačka nie sú kryté službou DJI Care. DJI Care je servisný balík platný 1 rok. Aktivovať si ju môžete na tomto odkaze (je nutné byť registrovaný u DJI).

Poškodenia, ktoré nie sú kryté službou DJI Care: 

 • Strata alebo čiastočná strata tovaru či príslušenstva. 
 • Ukradnutý alebo opustený tovar či príslušenstvo. 
 • Poškodenie zapríčinené lietaním v nevhodných leteckých podmienkach. 
 • Servisné poplatky vyplývajúce z poškodenia vodou. 
 • Servisné poplatky na opravu batérií, vrtúľ, ovládača a iného príslušenstva. 
 • Úmyselne zapríčinené škody. 
 • Poškodenie krytu, ktoré nemá vplyv na výkon zariadenia. 
 • Priame alebo nepriame škody zapríčinené zlou manipuláciou. 
 • Požiadavky na opravu, ktoré sa vyskytli mimo doby platnosti zmluvy. 
 • Osobné zranenie a/alebo škoda na majetku zákazníka alebo inej osoby zapríčinenej dronom.

Zapožičanie tovaru

Pre nájomné zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu, v zmysle Občianskeho zákonníka č40/1964 Zb., §663 a nasl. a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1 Registráciu v e-shope a prenájom tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2 Prenajímateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) elektronického obchodu https://eshop.smartwear.sk/ (ďalej len „e-shop“ alebo „stránka“) je spoločnosť SmartWear s.r.o., so sídlom Staničná 2850, 022 01 Čadca, IČO: 50 577 514.

1.3 Návštevníkom stránky je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku prevádzkovateľa (ďalej len „návštevník“).

1.4 Registrovanou osobou v systéme e-shopu sa rozumie každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár so svojimi osobnými údajmi.

1.5 Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila nájomné.

1.6 V prípade ak nájomca je ako subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.7 Predmetom nájmu sú všetky tovary (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“ – pre účely tejto zmluvy sú oba tvary rovnocenné a majú rovnaký význam) zverejnené v e-shope.

 

Článok II. – Nájomné

2.1 Nájomné pozostáva z ceny za denný nájom. Všetky uvádzané ceny nájmu pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.

2.2 Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu pri produktoch sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3 Celková cena nájomného pri objednávke je celková cena objednaných produktov podľa počtu dní prenájmu, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať od nájomcu zábezpeku. Výšku zábezpeky určí prenajímateľ podľa druhu a stavu produktov a túto uvedie prenajímateľ nájomcovi pri potvrdení objednávky.

2.5 Po skončení nájmu prenajímateľ vráti nájomcovi zábezpeku prípadne zníženú o vzniknuté škody na predmete prenájmu.

 

Článok III. – Objednávka

3.1 Objednávka vzniká výberom produktu nájomcom, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za prenajímané produkty. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. Objednávateľovi bude po objednávke v eshope na stránke http://eshop.smartwear.sk/pozicovna zaslaná mailom zmluva, ktorú je potrebné podpísať. Objednávateľ sa viaže svojim podpisom a scan/kópiu musí odoslať na adresu spoločnosti SmartWear s.r.o alebo mailom na pozicovna@smartwear.sk. Vzor zmluvy si môžete pozrieť na tomto odkaze.

3.2 Nájomca zaslaním objednávky/zmluvy súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.

3.3 Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4 Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného.

3.5 Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Daňový doklad môže byť odoslaný aj spoločne s tovarom v jednom balíku.

 

Článok IV. – Doba nájmu

4.1 Doba nájmu sa odvíja od počtu dní, ktoré si nájomca pri konkrétnom produkte objednal a ktorý je uvedený v objednávke/ v zmluve. Za deň nájmu sa považuje prvý deň, kedy nájomca tovar prevzal.

4.2 Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v deň skončenia nájmu.

4.3 V prípade, že nájomca požaduje nájom predmetnej veci predĺžiť, musí písomne požiadať prenajímateľa o vyjadrenie takéhoto súhlasu (poštou alebo elektronickou poštou).

4.4 V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nájmu súhlasí, pošle nájomcovi potvrdenie poštou alebo v elektronickej forme, na kontaktný e-mail nájomcu. Nájomné sa o dohodnutú dobu predĺži a nájomca je povinný uhradiť túto sumu bezodkladne dohodnutým spôsobom.

4.5 V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nesúhlasí, nájomca je povinný prenajatú vec vrátiť v lehote doby prenájmu.

4.6 Náklady na vrátenie tovaru znáša nájomca.

 

Článok V. – Zmluvná pokuta z omeškania

5.1 V prípade omeškania s vrátením predmetného tovaru, má prenajímateľ nárok na náhradu škody. Výška škody je trojnásobkom ceny nájmu predmetného tovaru za každý deň nájomného.

5.2 Za deň omeškania sa považuje každý začatý deň, ktorý nastal po zmluvne dohodnutom dni ukončenia nájmu až do dňa, kedy je predmet nájmu vrátený prenajímateľovi.

 

Článok VI. – Platobné podmienky

6.1 Za objednané produkty v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba vopred na základe zálohovej faktúry / faktúry
pri platbe na dobierku v hotovosti prepravcovi alebo platobnou kartou (ak prepravca platbu kartou umožňuje),

Článok VII. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

7.1 Ak si nájomca objednal dopravu objednaného tovaru, je tovar expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu. Ak pri objednávke zvolil možnosť využitia služby Zásielkovňa, vyzdvihnutie balíka sa riadi podmienkami poskytovateľa služby.

7.2 Spolu s tovarom je nájomcovi vystavená faktúra (daňový doklad).

7.3 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

7.4 Nájomca je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

7.5 Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, nájomcovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie nájomca buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis.

7.6 Nájomca je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

8.1 Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy pri zrušení objednávky viac ako 1 deň pred začiatkom prenájmu bez storno poplatku. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu pozicovna@smartwear.sk ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 904 543 772.

8.2 Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje nájomcu.

8.3 V prípade, že platba za nájom bola nájomcom vykonaná najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda prenajímateľovi nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude nájomcovi táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený nájomcom (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s nájomcom prenajímateľ nedohodne inak.

8.4 Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.6) toto právo na odstúpenie od zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže nájomca odstúpiť od zmluvy len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. Nájomcovi je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 100% z ceny nájomného za každý načatý deň, ktorý od dňa objednávky až do doby expedície tovaru nastal, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak. Nájomcovi je tiež povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou.

 

Článok IX. – Vrátenie tovaru, zodpovednosť a náhrada škody

9.1 Povinnosťou nájomcu je chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou. Pokiaľ počas používania nájomca zistí nejaký problém, tak tovar prestane používať a bude kontaktovať prenajímetaľa o probléme cez pozicovna@smartwear.sk. V žiadnom prípade už nesmie tovar používať. Pokiaľ bude tovar používať, tak berie na seba všetko riziko a náklady, ktoré môžu byť spojené s opravou.

9.2 Po skončení nájmu pri prevzatí tovaru prenajímateľom od nájomcu, má prenajímateľ právo predmet nájmu dôkladne skontrolovať a vytvoriť si fotografie.

9.3 Nájomca znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zaistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9.4 Vzniknutú škodu má prenajímateľ nárok uplatniť u nájomcu vysporiadaním zo zábezpeky podľa bodu 2.5. V prípade škody, ktorá presahuje výšku zábezpeky, je nájomca povinný svoje záväzky vysporiadať a prenajímateľ mu bude vzniknutú škodu fakturovať. Pri bezpilotných modeloch UAV značky DJI má prenajímateľ zaplatenú doplnkovú službu DJI Care Refresh, ktorá kryje škody spôsobené pádom, technickou vadou alebo nedbalým používaním nájomcom. Pri poškodený sa faktúruje za opravu/uplatnenie DJI Care Refresh približne 10-15% s DPH z celkovej ceny modelu v dobe jeho zakúpenia. Pokiaľ model nemá aktivovanú službu DJI Care Refresh, tak sa faktúruje za opravu približne 10-15% s DPH z celkovej ceny modelu v dobe jeho zakúpenia. Prenajímateľ si môže výšku ceny za opravu určiť aj sám (ušlý zisk, strata možnosti zapožičanie zariadenia počas servisu). Nikdy nie viac ako bola obstarávacia cena tovaru v dobe zakúpenia.

9.5 Nájomca nemá právo do predmetu nájmu zasahovať, okrem bežnej údržby: ako je výmena pamäťovej karty, batérie alebo dobitie batérie.

9.6 Pokiaľ výrobca predmetného tovaru nešpecifikuje skladovacie podmienky a podmienky pre používanie tovaru v určitom prostredí, nájomca musí použiť také opatrenia, ktoré vyplývajú z povahy výrobku vzhľadom na jeho konštrukčné vyhotovenie a náchylnosť voči mechanickému poškodeniu a nežiadúci vplyv okolitého prostredia (slnko, vlhkosť, voda, piesok a pod.). Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcu o týchto podmienkach poučiť najmä v prípade, ak k predmetnému tovaru informáciami od výrobcu v originálnom návode nedisponuje.

9.7 Nájomca nesmie prenechať vec na užívanie inému.