Obchodné podmienky

Internetovú stránku prevádzkuje spoločnosť SmartWear, s.r.o. so sídlom: Staničná 2850, 022 01 Čadca. Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66728/L.

Naša spoločnosť je platcom DPH.
IČO: 50 577 514 
DIČ: 2120391229 
IČ DPH: SK2120391229

Pokiaľ potrebujete riešiť reklamáciu, prosím pokračujte TU.


Na tejto podstránke nájdete:

- Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies

Formulár na odstúpenie od zmluvyVšeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.eshop.smartwear.sk


I.Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: SmartWear s.r.o.
Sídlo: Staničná 2850, Čadca 022 01, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 66728/L
IČO: 50 577 514
DIČ: 2120391229
IČ DPH: SK 2120391229
Bankový účet: IBAN: SK2583300000002301519710
Banka: FIO
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX


Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(ďalej aj Predávajúci) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.1.Kontakt a adresa predávajúceho je: 
Sídlo: SmartWear s.r.o., Staničná 2850, Čadca 022 01, Slovenská republika
Prevadzkáreň/súvisiaci priestor s podnikaním: SmartWear s.r.o., Staničná 2850, Čadca 022 01, Slovenská republika
Email: eshop@smartwear.sk
Tel.č.: 00421 904 543 772

1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a predávajúcim. 

2.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.  Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

2.1.Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

3.Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

4.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

5.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.eshop.smartwear.sk (ďalej aj “Internetový obchod“). 

6.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina
Slovenská republika
Kontakt:  
tel. č.: 041/724 58 68
e-mail: za@soi.sk 
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

7.V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety predávajúcemu adresovali na emailovú adresu predávajúceho: eshop@smartwear.sk

Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.


1. Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára  využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami najmä elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. 

2.K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky.

3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho. 

4.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

2.Základným platidlom je mena euro. 

3.Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. 

Formy dopráv a poplatky za dopravu sú  uvedené v čl.VII bod. 2 a nasl., týchto VOP. Formy platby za Tovar a poplatky za uvedené formy platby sú uvedené v článku IV. bod 1 a nasl.,  týchto VOP, pričom kupujúci sa zaväzuje poplatky za zvolenú formu dopravy a za zvolenú formu platby uhradiť spolu s kúpnou cenou tovaru, podľa zvolenej formy dopravy a platby. 

1.Spôsoby platby

Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
1.1.platba na dobierku (za objednávku zaplatíte pri jej prevzatí dopravnej spoločnosti. Platiť môžete v hotovosti alebo kartou. Max. limit dobierky je 3200€. Ak suma bude presahovať túto výšku, prosíme zvoľte bankový prevod) – poplatok 1,0 Euro
1.2.platba vkladom, alebo prevodom na účet predávajúceho (po zadaní objednávky sa Vám zobrazia platobné údaje s QR kódom. Tieto údaje Vám prídu aj do e-mailu. Po načítaní QR kódu viete jednoducho vykonať platbu so správnym variabilným symbolom. Banka nám automatický páruje platby. Vhodné aj pre prevody z CZ) – poplatok 0 Eur
1.3.platba prostredníctvom nákupu na splátky prostredníctvom spoločnosti Home Credit (nákup na splátky cez spoločnosť HomeCredit. Každá spoločnosť má inak nastavené svoje vyhodnocovanie riziká a tým pádom nemusí byť Vaša žiadosť schválená. Po neschválení Vám z našej strany bude ponúknutý alternatívny spôsob platby).
1.4.Platba prostredníctvom platobnej brány GO PAY (Okamžitá platba kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay. Na výber máte platobnú kartu, Apple Pay, Google Pay a prevod do bánk. Max. limit platieb pre platobnú kartu, Apple Pay a Google Pay je do 2000€. Ak suma bude presahovať túto výšku, prosíme zvoľte bankový prevod) - cena 0 Eur

1. Dodanie produktov

1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP.

Zvyčajné lehoty kedy Predávajúci doručí produkty sú uvedené zvlášť pri každom produkte samostatne, a to s ohľadom na ich množstvo a umiestnenie na sklade Predávajúceho alebo externom sklade. V prípade ak je tovar označený ako "Predobjednávka" s dátumom uvedenia produktu výrobcom na trh, tovar predávajúci dodá najneskôr do 30 dní odo dňa uvedenia produktu výrobcom na trh. 

1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby. 

3.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

4.Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

6.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.


1. Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby. 

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

 1. a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 2. b) dodania veci v poškodenom obale alebo,
 3. c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.3.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť za riadne a včas dodaný tovar, alebo službu riadne a včas.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

1.Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.1. a nasl.,  týchto VOP, pričom ceny za uvedené formy dopráv sú uvedené v čl. VII bod 2.2. a nasl., týchto VOP


2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov.

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.Osobné prevzatie na prevádzke/súvisiacom priestore s podnikaním

2.1.2.Balík na poštu do - PL, HU, AT (tovar posielame na pobočku pošty, nie na adresu bydliska)

2.1.2.Kuriérska služba DPD

2.1.3.Packeta SK, CZ, HU, PL

2.1.4.Kuriérska služba Packeta

2.1.5:Paletová preprava Dachser (veľkoobchod v prípade nadrozmernej prepravy aj maloobchod)

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.1.Cena za dopravu prostredníctvom Osobné prevzatie na predajni -  0 Eur s DPH. Nutná platba vopred prevodom na bankový účet

2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom Balík na poštu do - PL, HU, AT – 2,50 Eur s DPH

2.2.3.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD – 5 Eur s DPH 

2.2.4.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD – 12 Eur s DPH (platí len pre službu požičovne - zapožičanie tovaru). V sume je zarátaných 5 EUR s DPH dovoz a 7 Eur s DPH zvoz tovaru z adresy.

2.2.5.Cena za dopravu službou Packeta SK, CZ, HU, PL – 3,20 Eur s DPH

2.2.6.Cena za dopravu službou kuriérskej služby Packeta SK, CZ – 3,50 Eur s DPH

2.2.7. Cena za dopravu prostredníctvom paletovej prepravy Dachser – cena prepravy sa určuje podľa hmotnosti, rozmerov a ceny tovaru (veľkoobchod). V prípade maloobchodu je cena – 20 Eur s DPH 

VIII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa §  3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení .

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 1. a) prevzatia tovaru podľa čl. VIII, bod 1a. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 2. b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

1a.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.1.Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

1.2.Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1 týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP

1.3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho, ktorá je: 

 • SmartWear s.r.o., Staničná 2850, Čadca 022 01, Slovenská republika

Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho. Adresa prevádzkárne je:

 • SmartWear s.r.o., Staničná 2850, Čadca 022 01, Slovenská republika

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

5.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).  Zákona č. 102/2014 Z. z.

6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z. 

8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

11.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.

12.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

14.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.


Konkrétne:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.12.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od Spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov Spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

16.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


Alternatívne riešenie sporov

1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 13.4.2020.


Zapožičanie tovaru

Pre nájomné zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu, v zmysle Občianskeho zákonníka č40/1964 Zb., §663 a nasl. a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1       Registráciu v e-shope a prenájom tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2       Prenajímateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) elektronického obchodu https://eshop.smartwear.sk/ (ďalej len „e-shop“ alebo „stránka“) je spoločnosť SmartWear s.r.o., so sídlom Staničná 2850, 022 01 Čadca, IČO: 50 577 514.

1.3       Návštevníkom stránky je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku prevádzkovateľa (ďalej len „návštevník“).

1.4       Registrovanou osobou v systéme e-shopu sa rozumie každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár so svojimi osobnými údajmi.

1.5       Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila nájomné.

1.6       V prípade ak nájomca je ako subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.7       Predmetom nájmu sú všetky tovary (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“ – pre účely tejto zmluvy sú oba tvary rovnocenné a majú rovnaký význam) zverejnené v e-shope.

 

Článok II. – Nájomné

2.1       Nájomné pozostáva z ceny za denný nájom. Všetky uvádzané ceny nájmu pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.

2.2       Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu pri produktoch sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3       Celková cena nájomného pri objednávke je celková cena objednaných produktov podľa počtu dní prenájmu, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4       Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať od nájomcu zábezpeku. Výšku zábezpeky určí prenajímateľ podľa druhu a stavu produktov a túto uvedie prenajímateľ nájomcovi pri potvrdení objednávky.

2.5       Po skončení nájmu prenajímateľ vráti nájomcovi zábezpeku prípadne zníženú o vzniknuté škody na predmete prenájmu.

 

Článok III. – Objednávka

3.1       Objednávka vzniká výberom produktu nájomcom, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za prenajímané produkty. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. Objednávateľovi bude po objednávke v eshope na stránke http://eshop.smartwear.sk/pozicovna zaslaná mailom zmluva, ktorú je potrebné podpísať. Objednávateľ sa viaže svojim podpisom a scan/kópiu musí odoslať na adresu spoločnosti SmartWear s.r.o alebo mailom na pozicovna@smartwear.sk. Vzor zmluvy si môžete pozrieť na tomto odkaze.

3.2       Nájomca zaslaním objednávky/zmluvy súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.

3.3       Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4       Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného.

3.5       Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Daňový doklad môže byť odoslaný aj spoločne s tovarom v jednom balíku.

 

Článok IV. – Doba nájmu

4.1       Doba nájmu sa odvíja od počtu dní, ktoré si nájomca pri konkrétnom produkte objednal a ktorý je uvedený v objednávke/ v zmluve. Za deň nájmu sa považuje prvý deň, kedy nájomca tovar prevzal.

4.2       Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v deň skončenia nájmu.

4.3       V prípade, že nájomca požaduje nájom predmetnej veci predĺžiť, musí písomne požiadať prenajímateľa o vyjadrenie takéhoto súhlasu (poštou alebo elektronickou poštou).

4.4       V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nájmu súhlasí, pošle nájomcovi potvrdenie poštou alebo v elektronickej forme, na kontaktný e-mail nájomcu. Nájomné sa o dohodnutú dobu predĺži a nájomca je povinný uhradiť túto sumu bezodkladne dohodnutým spôsobom.

4.5       V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nesúhlasí, nájomca je povinný prenajatú vec vrátiť v lehote doby prenájmu.

4.6       Náklady na vrátenie tovaru znáša nájomca.

 

Článok V. – Zmluvná pokuta z omeškania

5.1       V prípade omeškania s vrátením predmetného tovaru, má prenajímateľ nárok na náhradu škody. Výška škody je trojnásobkom ceny nájmu predmetného tovaru za každý deň nájomného.

5.2       Za deň omeškania sa považuje každý začatý deň, ktorý nastal po zmluvne dohodnutom dni ukončenia nájmu až do dňa, kedy je predmet nájmu vrátený prenajímateľovi.

 

Článok VI. – Platobné podmienky

6.1       Za objednané produkty v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba vopred na základe zálohovej faktúry / faktúry
 • pri platbe na dobierku v hotovosti prepravcovi alebo platobnou kartou (ak prepravca platbu kartou umožňuje),

 

Článok VII. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

7.1       Ak si nájomca objednal dopravu objednaného tovaru, je tovar expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu. Ak pri objednávke zvolil možnosť využitia služby Zásielkovňa, vyzdvihnutie balíka sa riadi podmienkami poskytovateľa služby.

7.2       Spolu s tovarom je nájomcovi vystavená faktúra (daňový doklad).

7.3       Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

7.4       Nájomca je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

7.5       Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, nájomcovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie nájomca buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis.

7.6       Nájomca je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

8.1       Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy pri zrušení objednávky viac ako 1 deň pred začiatkom prenájmu bez storno poplatku. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu pozicovna@smartwear.sk ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 904 543 772.

8.2       Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje nájomcu.

8.3       V prípade, že platba za nájom bola nájomcom vykonaná najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda prenajímateľovi nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude nájomcovi táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený nájomcom (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s nájomcom prenajímateľ nedohodne inak.

8.4       Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.6) toto právo na odstúpenie od zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže nájomca odstúpiť od zmluvy len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. Nájomcovi  je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 100% z ceny nájomného za každý načatý deň, ktorý od dňa objednávky až do doby expedície tovaru nastal, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak. Nájomcovi je tiež povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou.

 

Článok IX. – Vrátenie tovaru, zodpovednosť a náhrada škody

9.1       Povinnosťou nájomcu je chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou. Pokiaľ počas používania nájomca zistí nejaký problém, tak tovar prestane používať a bude kontaktovať prenajímetaľa o probléme cez pozicovna@smartwear.sk. V žiadnom prípade už nesmie tovar používať. Pokiaľ bude tovar používať, tak berie na seba všetko riziko a náklady, ktoré môžu byť spojené s opravou.

9.2       Po skončení nájmu pri prevzatí tovaru prenajímateľom od nájomcu, má prenajímateľ právo predmet nájmu dôkladne skontrolovať a vytvoriť si fotografie.

9.3       Nájomca znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zaistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9.4       Vzniknutú škodu má prenajímateľ nárok uplatniť u nájomcu vysporiadaním zo zábezpeky podľa bodu 2.5. V prípade škody, ktorá presahuje výšku zábezpeky, je nájomca povinný svoje záväzky vysporiadať a prenajímateľ mu bude vzniknutú škodu fakturovať. Pri bezpilotných modeloch UAV značky DJI má prenajímateľ zaplatenú doplnkovú službu DJI Care Refresh, ktorá kryje škody spôsobené pádom, technickou vadou alebo nedbalým používaním nájomcom. Pri poškodený sa faktúruje za opravu/uplatnenie DJI Care Refresh približne 10-15% s DPH z celkovej ceny modelu v dobe jeho zakúpenia. Pokiaľ model nemá aktivovanú službu DJI Care Refresh, tak sa faktúruje za opravu približne 10-15% s DPH z celkovej ceny modelu v dobe jeho zakúpenia. Prenajímateľ si môže výšku ceny za opravu určiť aj sám (ušlý zisk, strata možnosti zapožičanie zariadenia počas servisu). Nikdy nie viac ako bola obstarávacia cena tovaru v dobe zakúpenia.

9.5       Nájomca nemá právo do predmetu nájmu zasahovať, okrem bežnej údržby:  ako je výmena pamäťovej karty, batérie alebo dobitie batérie.

9.6       Pokiaľ výrobca predmetného tovaru nešpecifikuje skladovacie podmienky a podmienky pre používanie tovaru v určitom prostredí, nájomca musí použiť také opatrenia, ktoré vyplývajú z povahy výrobku vzhľadom na jeho konštrukčné vyhotovenie a náchylnosť voči mechanickému poškodeniu a nežiadúci vplyv okolitého prostredia (slnko, vlhkosť, voda, piesok a pod.). Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcu o týchto podmienkach poučiť najmä v prípade, ak k predmetnému tovaru informáciami od výrobcu v originálnom návode nedisponuje.

9.7       Nájomca nesmie prenechať vec na užívanie inému.


Informácie o doplnkovej službe DJI Care Refresh

 1. DJI Care je komplexný program záruky pre tovar značky DJI. Ponúka kompletnú starostlivosť o zariadenie pri spadnutí alebo rôznom poškodení. Viac informácii nájdete na stránke výrobcu https://www.dji.com/sk/service/djicare
 2. Naša spoločnosť predáva aktivačné kľúče na aktiváciu tejto služby. Uplatnenie záruky/poškodenia je nutné cez web https://www.dji.com. Na požiadanie vieme za Vás zabezpečiť uplatnenie záruky DJI Care u výrobcu. Je potrebné nás o to požiadať cez mail servis@smartwear.sk.
 3. Balík DJI CARE poskytuje opravu zariadenia, závesu alebo kamery, ktoré boli poškodené pri bežnom používaní, zapríčinené pádom, pritlačením, alebo haváriou z dôvodu chyby používateľa či inej nehody. V prípade, že vlastnou chybou poškodíte zariadenie, nič sa nedeje. Vďaka tejto službe výrobca stroj opraví/vymení za približne 10-15% s DPH z celkovej sumy zariadenia. Suma sa vypočíta z MO ceny, ktorá bola uvedená na trhu v dobe nákupu.
 4. DJI Care je možné uplatniť len dva krát za platné obdobie, čiže za obdobie jedného roka. Po tomto termíne nie je možné službu opäť aktivovať/predĺžiť.
 5. Služba DJI CARE platí do 48 hodín od doručenia respektíve od aktivácie zariadenia značky DJI. Po tomto termíne nie je možné aktivovať túto službu! Príslušenstvo ako ovládač, vrtule, batérie a nabíjačka nie sú kryté službou DJI Care. DJI Care je servisný balík platný 1 rok. Aktivovať si ju môžete na tomto odkaze (je nutné byť registrovaný u DJI).


Čo nie je kryté v DJI Care?

Poškodenia, ktoré nie sú kryté službou DJI Care: 
1) Strata alebo čiastočná strata tovaru či príslušenstva. 
2) Ukradnutý alebo opustený tovar či príslušenstvo. 
3) Poškodenie zapríčinené lietaním v nevhodných leteckých podmienkach. 
4) Servisné poplatky vyplývajúce z poškodenia vodou. 
5) Servisné poplatky na opravu batérií, vrtúľ, ovládača a iného príslušenstva. 
6) Úmyselne zapríčinené škody. 
7) Poškodenie krytu, ktoré nemá vplyv na výkon zariadenia. 
8) Priame alebo nepriame škody zapríčinené zlou manipuláciou. 
9) Požiadavky na opravu, ktoré sa vyskytli mimo doby platnosti zmluvy. 
10) Osobné zranenie a/alebo škoda na majetku zákazníka alebo inej osoby zapríčinenej dronom.