Oznámenie:

Milí naši zákazníci, dňa 16.3.2020 sme museli prijať opatrenia aby sme chránili každého z vás/ z nás pred šírením nákazy vírusom COVID 19. Snažíme sa postupovať podľa nariadení krízového štábu SR. Ďakujeme za pochopenie. Základný súhrn nájdete nižšie. Viac v našom článku.

Naše prijaté opatrenia do odvolania:

Tovar posielame len cez DPD
Platba na dobierku len platobnou kartou
Zvýšená dezinfekcia povrchov a rúk
Zrušenie expedície balíkov cez Slovenskú poštu
Zrušenie expedície balíkov cez sieť Zásielkovňa
Zrušený osobný odber
Zatvorený Showroom
Zrušené zapožičanie tovaru - platí aj pre online

Internetovú stránku prevádzkuje spoločnosť SmartWear, s.r.o. so sídlom: Podzávoz 2406, 022 01 Čadca. Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66728/L. 

Naša spoločnosť je platcom DPH.

IČO: 50 577 514 
DIČ: 2120391229 
IČ DPH: SK2120391229

Pokiaľ potrebujete riešiť reklamáciu, prosím pokračujte TUKúpou tovaru fyzickou osobou sa reklamácia riadi podľa Občianskeho zákonníka. Kúpou tovaru právnickou osobou sa reklamácia riadi podľa Obchodného zákonníka.


Orgán dozoru:

  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  • Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  • Predmestská 71, P. O. BOX B-89
  • 011 79 Žilina 1
  • Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  • Webové stránky SOI: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu http://eshop.smartwear.sk medzi spoločnosťou SmartWear, s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
  3. Práva a povinnosti predávajúceho
  4. Práva a povinnosti kupujúceho
  5. Dodacie podmienky
  6. Kúpna cena
  7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
  8. Osobné údaje a ich ochrana
  9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
  10. Záverečné ustanovenia
  11. Všeobecné obchodné podmienky
  12. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
  13. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SmartWear, s.r.o., Podzávoz 2406, 02201 Čadca, DIČ: 50 577 514, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  14. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
  15. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
  16. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke “Dostupnosť” a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
  17. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.
  1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
    • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,
    • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
    • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
  2. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako “Potvrdenie objednávky”, o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.
  3. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
    • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,
    • názov a cenu tovaru, cenu prepravy,
    • adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,
    • podmienky a spôsob prepravy.
  1. Práva a povinnosti predávajúceho
  1. Predávajúci je povinný:
    • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
    • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
    • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).
  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
  1. Práva a povinnosti kupujúceho
  1. Kupujúci je povinný:
    • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
    • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
    • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
    • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.
  1. Dodacie podmienky
  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Pokiaľ je dodanie tovaru označené "Do 2 - 3 dní" to znamená, že tovar nie je fyzicky na sklade predávajúceho a preto je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 2 - 3 pracovných dní. Pokiaľ je dodanie tovaru označené "Do 3 - 4 dní" to znamená, že tovar nie je fyzicky na sklade predavajúceho a preto je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 3 - 4 pracovných dní.  Pokiaľ je tovar označený "Skladom - ihneď k odberu", predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť v deň objednania tovaru a tovar dodať kupujúcemu nasledujúci pracovný deň. Objednávka musí byť kupujúcim vytvorená najneskôr však do 14:00 hod. aby ju predávajúci dokázal expedovať v deň vytvorenia objednávky. Ak bude objednávka kupujúcim vytvorená po 14:00 hod. bude expedovaná predávajúcim nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je dodanie tovaru označené ako "Predobjednávka" to znamená, že predávajúci nevie odhadnúť dodanie tovaru kupujúcemu. Takáto objednávka môže byť zo strany predávajúceho ale ak kupujúceho kedykoľvek zrušená. Ide o nezáväznú objednávku.
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o zmene dodania tovaru. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o zmene dodania tovaru emailom. Kupujúci môže, ale nemusí zmenu dodania tovaru akceptovať. Pri nesplnenom termíne dodania tovaru predávajúcim je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
  4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare sú obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
  6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy. Vzor zmluvy TU.
  1. Kúpna cena
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, dobierkou prostredníctvom prepravnej služby DPD ,alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
  3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
  1. Osobné údaje a ich ochrana
  1. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
  2. Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  3. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, že predávajúci v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) spracuje a uschová jeho uvedené osobné údaje. Uvedené údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu aj ďalším osobám (prevádzkovateľ doručovacej služby, účtovníčka). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
  5. Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo emailom na info@smartwear.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  7. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
  8. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Vzor zmluvy TU.
  3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
  4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
    • kupujúci odošle predávajúcemu e-mail s nasledovným znením: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)”. Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum. Kupujúci môže použiť aj list (vzor TU). Stačí ho vyplniť a poslať na email reklamacie@smartwear.sk.
    • kupujúci odošle tovar vo forme zásielky (predávajúci odporúča tovar odoslať takým spôsobom, aby bolo možné pohyb zásielky sledovať), alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady. Predávajúci odporúča zásielku poistiť. Poistenie je zo strany kupujúceho dobrovoľné.
    • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
    • Vzor zmluvy TU.
  5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
  1. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
  3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  6. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej činnosti, zamestnania alebo povolania. To v praxi znamená, že ak zákazník v objednávke uvedie identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 

Zapožičanie tovaru

Pre nájomné zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu, v zmysle Občianskeho zákonníka č40/1964 Zb., §663 a nasl. a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1       Registráciu v e-shope a prenájom tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2       Prenajímateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) elektronického obchodu https://eshop.smartwear.sk/ (ďalej len „e-shop“ alebo „stránka“) je spoločnosť SmartWear s.r.o., so sídlom Podzávoz 2406, 022 01 Čadca, IČO: 50 577 514. Prevádzka Malá 67, 022 01 Čadca.

1.3       Návštevníkom stránky je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku prevádzkovateľa (ďalej len „návštevník“).

1.4       Registrovanou osobou v systéme e-shopu sa rozumie každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár so svojimi osobnými údajmi.

1.5       Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila nájomné.

1.6       V prípade ak nájomca je ako subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.7       Predmetom nájmu sú všetky tovary (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“ – pre účely tejto zmluvy sú oba tvary rovnocenné a majú rovnaký význam) zverejnené v e-shope.

 

Článok II. – Nájomné

2.1       Nájomné pozostáva z ceny za denný nájom. Všetky uvádzané ceny nájmu pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.

2.2       Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu pri produktoch sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3       Celková cena nájomného pri objednávke je celková cena objednaných produktov podľa počtu dní prenájmu, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4       Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať od nájomcu zábezpeku. Výšku zábezpeky určí prenajímateľ podľa druhu a stavu produktov a túto uvedie prenajímateľ nájomcovi pri potvrdení objednávky.

2.5       Po skončení nájmu prenajímateľ vráti nájomcovi zábezpeku prípadne zníženú o vzniknuté škody na predmete prenájmu.

 

Článok III. – Objednávka

3.1       Objednávka vzniká výberom produktu nájomcom, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za prenajímané produkty. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. Objednávateľovi bude po objednávke v eshope na stránke http://eshop.smartwear.sk/pozicovna zaslaná mailom zmluva, ktorú je potrebné podpísať. Objednávateľ sa viaže svojim podpisom a scan/kópiu musí odoslať na adresu spoločnosti SmartWear s.r.o alebo mailom na pozicovna@smartwear.sk. Vzor zmluvy si môžete pozrieť na tomto odkaze.

3.2       Nájomca zaslaním objednávky/zmluvy súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.

3.3       Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4       Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného.

3.5       Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Daňový doklad môže byť odoslaný aj spoločne s tovarom v jednom balíku.

 

Článok IV. – Doba nájmu

4.1       Doba nájmu sa odvíja od počtu dní, ktoré si nájomca pri konkrétnom produkte objednal a ktorý je uvedený v objednávke/ v zmluve. Za deň nájmu sa považuje prvý deň, kedy nájomca tovar prevzal.

4.2       Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v deň skončenia nájmu.

4.3       V prípade, že nájomca požaduje nájom predmetnej veci predĺžiť, musí písomne požiadať prenajímateľa o vyjadrenie takéhoto súhlasu (poštou alebo elektronickou poštou).

4.4       V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nájmu súhlasí, pošle nájomcovi potvrdenie poštou alebo v elektronickej forme, na kontaktný e-mail nájomcu. Nájomné sa o dohodnutú dobu predĺži a nájomca je povinný uhradiť túto sumu bezodkladne dohodnutým spôsobom.

4.5       V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nesúhlasí, nájomca je povinný prenajatú vec vrátiť v lehote doby prenájmu.

4.6       Náklady na vrátenie tovaru znáša nájomca.

 

Článok V. – Zmluvná pokuta z omeškania

5.1       V prípade omeškania s vrátením predmetného tovaru, má prenajímateľ nárok na náhradu škody. Výška škody je trojnásobkom ceny nájmu predmetného tovaru za každý deň nájomného.

5.2       Za deň omeškania sa považuje každý začatý deň, ktorý nastal po zmluvne dohodnutom dni ukončenia nájmu až do dňa, kedy je predmet nájmu vrátený prenajímateľovi.

 

Článok VI. – Platobné podmienky

6.1       Za objednané produkty v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba vopred na základe zálohovej faktúry / faktúry
  • pri platbe na dobierku v hotovosti prepravcovi alebo platobnou kartou (ak prepravca platbu kartou umožňuje),

 

Článok VII. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

7.1       Ak si nájomca objednal dopravu objednaného tovaru, je tovar expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu. Ak pri objednávke zvolil možnosť využitia služby Zásielkovňa, vyzdvihnutie balíka sa riadi podmienkami poskytovateľa služby.

7.2       Spolu s tovarom je nájomcovi vystavená faktúra (daňový doklad).

7.3       Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

7.4       Nájomca je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

7.5       Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, nájomcovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie nájomca buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis.

7.6       Nájomca je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

8.1       Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy pri zrušení objednávky viac ako 1 deň pred začiatkom prenájmu bez storno poplatku. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu pozicovna@smartwear.sk ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 904 543 772.

8.2       Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje nájomcu.

8.3       V prípade, že platba za nájom bola nájomcom vykonaná najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda prenajímateľovi nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude nájomcovi táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený nájomcom (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s nájomcom prenajímateľ nedohodne inak.

8.4       Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.6) toto právo na odstúpenie od zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže nájomca odstúpiť od zmluvy len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. Nájomcovi  je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 100% z ceny nájomného za každý načatý deň, ktorý od dňa objednávky až do doby expedície tovaru nastal, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak. Nájomcovi je tiež povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou.

 

Článok IX. – Vrátenie tovaru, zodpovednosť a náhrada škody

9.1       Povinnosťou nájomcu je chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou. Pokiaľ počas používania nájomca zistí nejaký problém, tak tovar prestane používať a bude kontaktovať prenajímetaľa o probléme cez pozicovna@smartwear.sk. V žiadnom prípade už nesmie tovar používať. Pokiaľ bude tovar používať, tak berie na seba všetko riziko a náklady, ktoré môžu byť spojené s opravou.

9.2       Po skončení nájmu pri prevzatí tovaru prenajímateľom od nájomcu, má prenajímateľ právo predmet nájmu dôkladne skontrolovať a vytvoriť si fotografie.

9.3       Nájomca znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zaistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9.4       Vzniknutú škodu má prenajímateľ nárok uplatniť u nájomcu vysporiadaním zo zábezpeky podľa bodu 2.5. V prípade škody, ktorá presahuje výšku zábezpeky, je nájomca povinný svoje záväzky vysporiadať a prenajímateľ mu bude vzniknutú škodu fakturovať. Pri bezpilotných modeloch UAV značky DJI má prenajímateľ zaplatenú doplnkovú službu DJI Care Refresh, ktorá kryje škody spôsobené pádom, technickou vadou alebo nedbalým používaním nájomcom. Pri poškodený sa faktúruje za opravu/uplatnenie DJI Care Refresh približne 10-15% s DPH z celkovej ceny modelu v dobe jeho zakúpenia. Pokiaľ model nemá aktivovanú službu DJI Care Refresh, tak sa faktúruje za opravu približne 10-15% s DPH z celkovej ceny modelu v dobe jeho zakúpenia. Prenajímateľ si môže výšku ceny za opravu určiť aj sám (ušlý zisk, strata možnosti zapožičanie zariadenia počas servisu). Nikdy nie viac ako bola obstarávacia cena tovaru v dobe zakúpenia.

9.5       Nájomca nemá právo do predmetu nájmu zasahovať, okrem bežnej údržby:  ako je výmena pamäťovej karty, batérie alebo dobitie batérie.

9.6       Pokiaľ výrobca predmetného tovaru nešpecifikuje skladovacie podmienky a podmienky pre používanie tovaru v určitom prostredí, nájomca musí použiť také opatrenia, ktoré vyplývajú z povahy výrobku vzhľadom na jeho konštrukčné vyhotovenie a náchylnosť voči mechanickému poškodeniu a nežiadúci vplyv okolitého prostredia (slnko, vlhkosť, voda, piesok a pod.). Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcu o týchto podmienkach poučiť najmä v prípade, ak k predmetnému tovaru informáciami od výrobcu v originálnom návode nedisponuje.

9.7       Nájomca nesmie prenechať vec na užívanie inému.


Informácie o doplnkovej službe DJI Care Refresh

  1. DJI Care je komplexný program záruky pre tovar značky DJI. Ponúka kompletnú starostlivosť o zariadenie pri spadnutí alebo rôznom poškodení. Viac informácii nájdete na stránke výrobcu https://www.dji.com/sk/service/djicare
  2. Naša spoločnosť predáva aktivačné kľúče na aktiváciu tejto služby. Uplatnenie záruky/poškodenia je nutné cez web https://www.dji.com. Na požiadanie vieme za Vás zabezpečiť uplatnenie záruky DJI Care u výrobcu. Je potrebné nás o to požiadať cez mail servis@smartwear.sk.
  3. Balík DJI CARE poskytuje opravu zariadenia, závesu alebo kamery, ktoré boli poškodené pri bežnom používaní, zapríčinené pádom, pritlačením, alebo haváriou z dôvodu chyby používateľa či inej nehody. V prípade, že vlastnou chybou poškodíte zariadenie, nič sa nedeje. Vďaka tejto službe výrobca stroj opraví/vymení za približne 10-15% s DPH z celkovej sumy zariadenia. Suma sa vypočíta z MO ceny, ktorá bola uvedená na trhu v dobe nákupu.

  4. DJI Care je možné uplatniť len dva krát za platné obdobie, čiže za obdobie jedného roka. Po tomto termíne nie je možné službu opäť aktivovať/predĺžiť.

  5. Služba DJI CARE platí do 48 hodín od doručenia respektíve od aktivácie zariadenia značky DJI. Po tomto termíne nie je možné aktivovať túto službu! Príslušenstvo ako ovládač, vrtule, batérie a nabíjačka nie sú kryté službou DJI Care. DJI Care je servisný balík platný 1 rok. Aktivovať si ju môžete na tomto odkaze (je nutné byť registrovaný u DJI).

Čo nie je kryté v DJI Care?

Poškodenia, ktoré nie sú kryté službou DJI Care: 
1) Strata alebo čiastočná strata tovaru či príslušenstva. 
2) Ukradnutý alebo opustený tovar či príslušenstvo. 
3) Poškodenie zapríčinené lietaním v nevhodných leteckých podmienkach. 
4) Servisné poplatky vyplývajúce z poškodenia vodou. 
5) Servisné poplatky na opravu batérií, vrtúľ, ovládača a iného príslušenstva. 
6) Úmyselne zapríčinené škody. 
7) Poškodenie krytu, ktoré nemá vplyv na výkon zariadenia. 
8) Priame alebo nepriame škody zapríčinené zlou manipuláciou. 
9) Požiadavky na opravu, ktoré sa vyskytli mimo doby platnosti zmluvy. 
10) Osobné zranenie a/alebo škoda na majetku zákazníka alebo inej osoby zapríčinenej dronom.

Dodanie tovaru

  • Skladom (ihneď k odberu) - znamená, že tovar je fyzicky skladom a vieme expedovať ihneď
  • Do 2 - 3 dní - tovar je nie je na sklade a vieme ho dodať cca do 2 - 3 dní
  • Predobjednávka - nevieme presne odhadnúť dodanie tovaru. Takáto objednávka môže byť z našej strany kedykoľvek zrušená. To isté platí aj pre zákazníka/objednávateľa. Ide o nezáväznú objednávku

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na eshop@smartwear.sk alebo telefonicky +421 904 543 772.